รายชื่อบทความ แหล่งข้อมูล
- ไขข้อกระจ่าง: การค้าระหว่างไทยกับจีน
ขาดดุลเพราะเขตการค้าเสรีสินค้าอาเซียน-
จีนหรือไม่ ?
www.FTAMonitoring.org
- ไขข้อกระจ่าง: การลดภาษีภายใต้
เขตการค้าเสรีสินค้าอาเซียน-จีน
www.FTAMonitoring.org
- ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน:
ความเป็นมา สถานะปัจจุบัน และอนาคต
www.FTAMonitoring.org
- สรุปการสัมมนา "1 กรกฏาคม เปิดเสรีการค้า อาเซียน-จีน" จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
1. ผลการศึกษาในการจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
http://www.dtn.moc.go.th
2. The newer ASEAN member countries and ASEAN-China FTA ASEAN Secretariat
http://www.asean.sec.org
3. ASEAN-China FTA benefits both sides China's official gateway to news and information
http://www.china.org.cn

งานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการจัดทำเขตการค้าเสรี
1. โครงการศึกษาวิเคราะห์ความพร้อมของไทยในการจัดทำเขตการค้าเสรี FTA
2. ภาพรวมผลกระทบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการจัดตั้งเขตการค้าเสรี
3. การวิเคราะห์ผลกระทบของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียนและจีน
4. ผลการศึกษาการจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีนรายอุตสาหกรรม

 
     
About Us   l   FTA News & Update   l   FTA Library   l   Web Board   l   FAQs   l   Contact Us
 
Powered by Fiscal Policy Research Institute Foundation
Tipco Tower, 30th Floor, 118/1 Rama 6 Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 02-357-3490-6 Fax. 02-357-3499 e-mail. FTA

Copyright © 2004-2007 All rights reserved