Wednesday, April 22, 2009  
| | |
 Search
  |  
MainMenu


รายละเอียด
โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทยจากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย และไทย-อินเดีย

 

 

- บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (รายละเอียด)

 

- บทที่ 1-4 (รายละเอียด)

 

  บทที่ 1: บทนำ

  บทที่ 2: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดีย และระหว่างอาเซียนกับอินเดีย

  บทที่ 3: สาระสำคัญของความตกลงการค้าสินค้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดียและความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย

  บทที่ 4: ผลกระทบจากความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรีไทย-อินเดียในกลุ่ม

สินค้าเร่งลดภาษีเบื้องต้น (Early Harvest Scheme: EHS)


Written By:  admin
Date Posted:  4/21/2009
Number of Views:  132

Return