ยุทธศาสตร์มะพร้าว


 
 • เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันมะพร้าว

 • มะพร้าวอ่อน

มะพร้าวอ่อนเป็นที่นิยมในตลาดฮ่องกง ไต้หวัน และสิงคโปร์ กอปรกับมีงานวิจัยที่สนับสนุนคุณประโยชน์ของมะพร้าวที่มีมากมายต่อพัฒนาการของเด็ก รวมทั้งมีสารให้ความสดชื่น (สารเหล่านี้มีมากในมะพร้าวอ่อนอายุไม่เกิน 8 เดือน แต่มีอยู่น้อยในมะพร้าวแก่) ทำให้มะพร้าวอ่อนไทยเป็นสินค้าส่งออกที่นิยมแพร่หลาย ตลอดจนใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

ไทยส่งออกมะพร้าวอ่อนตามพิกัด 0801.190.007 ในปี 2546 รวม 266.4 ล้านบาท คิดเป็นปริมาณการส่งออก 26.55 พันตัน ขยายตัวร้อยละ 7.0 จากปี 2545 โดยตลาดมะพร้าวน้ำหอมของไทยที่สำคัญได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ ออสเตรเลีย แคนาดา บาร์เรน บรูไน และซาอุดิอาระเบีย

คู่แข่งมะพร้าวอ่อนของไทยได้แก่ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย โดยไทยเสียเปรียบในแง่ต้นทุนการขนส่งในบางตลาด เช่น ตลาดฮ่องกง ไทยไกลกว่าฟิลิปปินส์ ตลาดสิงคโปร์ ไทยไกลกว่ามาเลเซีย แต่ในเรื่องรสชาติแล้ว มะพร้าวอ่อนของไทยมาเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากมะพร้าวอ่อนของประเทศอื่นๆ ไม่มีพันธุ์เฉพาะอย่าง เช่น มะพร้าวน้ำหอมของไทย แต่เป็นมะพร้าวแกงซึ่งเก็บผลอ่อนมาขายกัน นอกจากนี้ ไทยยังมีการแปรรูปเป็นมะพร้าวน้ำหอมแช่แข็ง และน้ำมะพร้าวบรรจุกระป๋องขาย

บริษัทที่ผลิตมะพร้าวอ่อนเพื่อการส่งออกทั้งมะพร้าวอ่อนปอกเปลือกเป็นลูก มะพร้าวอ่อนแช่แข็ง และบรรจุกระป๋อง เช่น บริษัท เฟรช แอนด์ ชิลล์ จำกัด ราชบุรี บริษัท มะพร้าวน้ำหอมไทย จำกัด สมุทรสาคร และบริษัท ซี แอนด์ เอ โปรดักซ์ จำกัด ราชบุรี เป็นต้น

 • มะพร้าวแกง

ในการเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันมะพร้าวแกงและผลิตภัณฑ์ของไทย กับประเทศผู้ส่งออกมะพร้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จะเน้นที่รายการมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในข้อผูกพันและ การนำเข้ารายการสินค้าเกษตร 23 รายการของไทยกับ WTO ซึ่งมี 3 รายการดังนี้

  1. มะพร้าวฝอยทำให้แห้ง
  2. มะพร้าวฝอยทำให้แห้งอยู่ในพิกัด 0801.110.000 ตามงานศึกษาของ สุภาวดี ภัทรโกศล (2540) พบว่า ต้นทุนการผลิตมะพร้าวของเกษตรกรไทยอยู่ที่ผลละ 3.08 บาท และหากตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ประเทศไทยเปิดเสรีในกรอบ AFTA ซึ่งทำให้มะพร้าวไม่สามารถตั้งกำแพงภาษีนำเข้าได้ ไทยจะเสียเปรียบประเทศคู่แข่ง เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ที่มีราคามะพร้าวถูกกว่าของไทยมาก โดยราคาขายอยู่ที่ประมาณผลละ 1 บาท ขณะที่ตามรายงานในพิกัดสินค้าของกรมศุลกากร ไทยเก็บอัตราภาษีนำเข้ามะพร้าวที่ร้อยละ 5.0 ในกรอบ AFTA แต่ความจริงแล้ว ไทยไม่เคยเปิดตลาดมะพร้าวตามกรอบ AFTA แต่อย่างไร โดยสำหรับพิกัด 0801.110.000 ไทยเก็บอัตราภาษีที่ร้อยละ 54.6 ตามกรอบ WTO

   จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมะพร้าวจากกรมวิชาการเกษตร ก็เห็นเช่นกันว่ามะพร้าวฝอยทำให้แห้งของไทยต้นทุนสูงกว่าคู่แข่ง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าต้นทุนของไทยจะสูงกว่า แต่เชื่อว่าราคามะพร้าว ฝอยทำให้แห้ง เมื่อบวกค่าขนส่งของฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาไทยจะไม่ถูกกว่าของไทย แต่อาจจะมีการนำเข้ามะพร้าวจากเวียดนามและพม่าเข้ามาได้ เนื่องจากต้นทุนขนส่งไม่สูงนัก

   ปริมาณการส่งออก นำเข้ามะพร้าวฝอยทำให้แห้งเป็นดังนี้

    
   2546
   2547
   ปริมาณนำเข้า (ตัน)
   114.6
   118.7
   ปริมาณส่งออก (ตัน)
   429.0
   574.4

   เมื่อพิจารณาในเชิงตัวเลขนำเข้า เพื่อเปรียบเทียบราคานำเข้ากับราคาในประเทศไม่สามารถทำได้ชัดเจน เนื่องจากในหมวดนี้มีรายการถั่วชนิดอื่นๆ เช่น ถั่วบราซิล รวมอยู่ด้วยทำให้ไม่สามารถแยกพิจารณาเฉพาะราคานำเข้าของมะพร้าวฝอยทำให้แห้งได้ชัดเจน แต่จากการเปรียบเทียบราคานำเข้าในพิกัด 0801.110.000 กับราคามะพร้าว ฝอยอบแห้งขายปลีกในประเทศ พบว่า ราคาในพิกัด 0801.110.000 ที่อัตราภาษีนำเข้าร้อยละ 0 มีราคาสูงกว่าราคามะพร้าวฝอยอบแห้งขายปลีกในประเทศ ตามตารางข้างล่างนี้

   ปี
   ปริมาณนำเข้า (กก.)
   มูลค่านำเข้า (บาท)
   ราคานำเข้า (WTO rate) -บาท/กก.-
   ราคานำเข้า (0% tariff rate)-Pm-

   ราคาขายปลีก ในประเทศ -Pd-

   ส่วนต่าง (Pd-Pm)
   2544
   74,787
   2,491,614
   33.3
   21.5
   21.21
   -0.3
   2545
   98,236
   3,687,274
   37.5

   24.3

   21.84
   -2.4
   2546
   114,598
   4,522,646
   39.5
   25.5
   21.00
   -4.5
   2547
   118,662
   5,579,432
   47.0
   30.4
   21.56
   -8.9

   ขณะที่การตรวจสอบตัวเลขการส่งออก พบว่า ไทยสามารถส่งออกมะพร้าวฝอยทำให้แห้งได้ดี แสดงถึงความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดต่างประเทศได้ในระดับหนึ่ง ดังนี้


   หน่วย: บาท
    
   2542
   2543
   2544
   2545
   2546
   2547
   มะพร้าวฝอยทำ ให้แห้งส่งออก
   27,744,885
   3,168,328
   4,006,944
   3,070,741
   6,256,675
   8,751,789
   YOY (%)
    
   -88.6
   26.5
   -23.4
   -103.8
   39.9


  3. เนื้อมะพร้าวแห้ง
  4. เนื้อมะพร้าวแห้งอยู่ในพิกัด 1203.000.005 ไม่มีการนำเข้ามาในไทย แต่มีการส่งออก โดยในปี 2546 มูลค่ารวม 840.9 แสนบาท ปริมาณส่งออก 108.5 ตัน

   จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมะพร้าวชี้ว่า เนื้อมะพร้าวแห้งในประเทศแข่งขันกับเนื้อมะพร้าวแห้งนำเข้าได้ แต่การพิจารณาในเชิงตัวเลขนำเข้า เพื่อเปรียบเทียบราคานำเข้ากับราคาในประเทศไม่สามารถทำได้ เนื่องจากไม่มีการนำเข้า

   ขณะที่การตรวจสอบตัวเลขการส่งออกเนื้อมะพร้าวแห้ง พบว่า ปริมาณการส่งออกมีน้อย และตัวเลขไม่ได้แสดงนัยการเติบโตที่น่าสนใจ จึงดูไม่มีความสามารถ ในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ ดังนี้


   หน่วย: บาท
    
   2542
   2543
   2544
   2545
   2546
   2547

   เนื้อมะพร้าวแห้งส่งออก

   1,429
   76,557
   639,017
   1,744,878
   840,939
   255,832
   YOY (%)
    
   5,257.4
   734.7
   173.1
   -51.8
   -69.6


  5. น้ำมันมะพร้าว
  6. น้ำมันมะพร้าวอยู่ในพิกัด 1513.110.008 ไม่มีการนำเข้ามาในไทย แต่มีการส่งออก โดยในปี 2546 มูลค่ารวม 43.28 ล้านบาท ปริมาณส่งออก 3,646.9 ตัน

   จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมะพร้าวชี้ว่าน้ำมันมะพร้าวในประเทศแข่งขันกับน้ำมันมะพร้าวนำเข้าได้ แต่การพิจารณาในเชิงตัวเลขนำเข้า เพื่อเปรียบเทียบราคานำเข้ากับราคาในประเทศไม่สามารถทำได้ เนื่องจากไม่มีการนำเข้า

   เมื่อตรวจดูความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดต่างประเทศพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี โดยไทยสามารถส่งออกน้ำมันมะพร้าวได้ในมูลค่าสูง ดังนี้ี้


   หน่วย: บาท
    
   2542
   2543
   2544
   2545
   2546
   2547

   น้ำมันมะพร้าวส่งออก

   15,471,422
   98,812,033
   11,454,234
   51,171,991
   43,280,132
   60,068,487
   YOY (%)
    
   538.7
   -88.4
   346.8
   -15.4
   38.8
     
FTAMonitoring.org   Previous Back to Top Next  
   
 

 
About Us   l   FTA News & Update   l   FTA Library   l   Web Board   l   FAQs   l   Contact Us
 
Powered by Fiscal Policy Research Institute Foundation
Tipco Tower, 30th Floor, 118/1 Rama 6 Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 02-357-3490-6 Fax. 02-357-3499 e-mail. FTA

Copyright © 2004-2009. All rights reserved