รายชื่อบทความ แหล่งข้อมูล
1. ข้อมูลการศึกษาความตกลงว่าด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น(CER-FTA)ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย http://www.biothai.net/downdoc/PDF/fta_05.zip
2. ความตกลงว่าด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างไทยกับออสเตรเลีย http://www.biothai.net/downdoc/DOC/fta_12.doc
3. คำแถลงร่วม ของกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน และเครือข่ายเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับความเดือดร้อนในประเทศไทย เรื่องคัดค้านการลงนามในสัญญาข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย http://www.biothai.net/downdoc/DOC/fta_15.doc
4. The Thailand-Australia Free Trade Agreement: economic effects http://www.dfat.gov.au/trade/negotiations/aust-thai/tafta_eco_effects_cie.pdf
5. TAFTA Update http://www.austchamthailand.com/AustCham/asp/general.asp?MenuItemID=50&SponsorID=73

การประเมินผลกระทบ
1.การวิเคราะห์ผลกระทบของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียนและออสเตรเลีย

 
     
About Us   l   FTA News & Update   l   FTA Library   l   Web Board   l   FAQs   l   Contact Us
 
Powered by Fiscal Policy Research Institute Foundation
Tipco Tower, 30th Floor, 118/1 Rama 6 Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 02-357-3490-6 Fax. 02-357-3499 e-mail. FTA

Copyright © 2004-2007 All rights reserved