รายชื่อบทความ
แหล่งข้อมูล
1 พ.ย. 2550 เปิดศักราชใหม่
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น
(JTEPA): โอกาสใหม่ของไทยจริงหรือ?
www.FTAMonitoring.org
เอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับ
การเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ไทย-ญี่ปุ่น
สำนักงานเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น
กระทรวงการต่างประเทศ
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (republished) สำนักงานเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น
กระทรวงการต่างประเทศ
สรุปผลการประชุม JTEPA ครั้งที่ 9 สำนักงานเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น
กระทรวงการต่างประเทศ
สรุปผลการประชุม JTEPA ครั้งที่ 7
ณ อำเภอเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น
กระทรวงการต่างประเทศ
สรุปผลการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน เรื่อง “การเปิดเสรีการค้า บริการใน FTA ไทย-ญี่ปุ่น” www.FTAMonitoring.org
การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน เรื่อง “การเปิดเสรีการค้า บริการใน FTA ไทย-ญี่ปุ่น” สำนักงานเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น
กระทรวงการต่างประเทศ
สถิติการค้าของญี่ปุ่นกับประเทศคู่ค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
www.dtn.moc.go.th
Comments of the Government of Japan on 2004 National Trde Estimate Report Ministry of Foreign Affairs of Japan
www.mofa.go.jp
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิด ไทย-ญี่ปุ่น สำนักเอเชียตะวันออก
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
www.dtn.moc.go.th
Japan's Basic Strategy for the WTO New Round Negotiations Economic Affairs Bureau
Ministry of Foreign Affairs of Japan
http://www.mofa.go.jp/policy/economy/wto/round0210.html
Japan's FTA Strategy (Summary) Economic Affairs Bureau
Ministry of Foreign Affairs of Japan
http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/strategy0210.html

งานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการจัดทำเขตการค้าเสรี
1.การวิเคราะห์ผลกระทบของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น
2. การวิเคราะห์ผลกระทบของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียน กับ จีน+ญี่ปุ่น+เกาหลี
3. ศึกษาผลกระทบจาก FTA (ไทย-ญี่ปุ่น) กรณี แป้งสาลีและแป้งข้าวเหนียว โดยอาศัยแบบจำลองทางเศรษฐมิติ

 
     
About Us   l   FTA News & Update   l   FTA Library   l   Web Board   l   FAQs   l   Contact Us
 
Powered by Fiscal Policy Research Institute Foundation
Tipco Tower, 30th Floor, 118/1 Rama 6 Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 02-357-3490-6 Fax. 02-357-3499 e-mail. FTA

Copyright © 2004-2009. All rights reserved