งานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการจัดทำเขตการค้าเสรี  
 

1. ข้อเสนอในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกรรมนมไทยและบรรเทาความเดือดร้อน:: โอกาสและทางเลือก

- งานศึกษาโดย ดร. พิชญ์ นิตย์เสมอ (สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง)

- งานศึกษาโดย อ.อัควรร์ แสงวิภาค (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

- งานศึกษาโดย คุณ ยาใจ แสงกิจการ (Rabo Bank)

2. โครงสร้างอุตสาหกรรมและสถานการณ์ปัจจุบันของตลาดอาหารนมไทย โดย อ.วิโรจน์ เดชนําบัญชาชัย (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

3. The Thai dairy sector under liberalized trade conditions (ตลาดอาหารนมไทยและความเป็นไปของตลาดโลก) โดย Mr. Mark Voorbergen (Rabo Bank)

4. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "เปิดประตูสู่การค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์" โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

 
About Us   l   FTA News & Update   l   FTA Library   l   Web Board   l   FAQs   l   Contact Us
 
Powered by Fiscal Policy Research Institute Foundation
Tipco Tower, 30th Floor, 118/1 Rama 6 Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 02-357-3490-6 Fax. 02-357-3499

Copyright © 2004-2007 All rights reserved