ดาวน์โหลดข้อมูลสินค้าส่งออกและนำเข้าของจีน
  สถิติการค้า
  การนำเข้าของไทยจากจีน
โครงสร้างสินค้าเข้าของไทยจากจีน มค.พค. 2547
โครงสร้างสินค้าเข้าของไทยจากจีนจำแนกตามรายการ มค.-เมย. 2547
สินค้าเข้าของไทย จากจีน 100 รายการแรกมค.-เมย. 2547
สินค้าเข้าของไทย จากจีน มค.-พค. 2547 ทุกรายการ

การส่งออกของไทยไปจีน
โครงสร้างสินค้าออกของไทยไป จีน มค.-พค. 2547
โครงสร้างสินค้าออกของไทยไป จีนที่สำคัญจำแนกตามรายการมค.-เมย.2547
โครงสร้างสินค้าออกและนำเข้าของไทยไป จีน เฉพาะหมวดมค.-เมย. 2547
  สินค้าออกของไทยไปจีน 100 รายการแรกมค.-เมย. 2547
สินค้าออกของไทยไปจีน มค.-พค. 2547 ทุกรายการ
   
  สถิติการลงทุน
   
 
 
     
About Us   l   FTA News & Update   l   FTA Library   l   Web Board   l   FAQs   l   Contact Us
 
Powered by Fiscal Policy Research Institute Foundation
Tipco Tower, 30th Floor, 118/1 Rama 6 Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 02-357-3490-6 Fax. 02-357-3499 e-mail. FTA

Copyright © 2004-2009. All rights reserved