ความคืบหน้าคณะทำงานติดตามรองรับผลกระทบ

 
คณะทำงานติดตามผลการเจรจาประกอบด้วย
คณะทำงานฯประกอบด้วย
1. ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
2. ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
3. ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
4. ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
5. ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
6. ผู้แทนกรมศุลกากร
7. ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ
8. ผู้แทนกรมส่งเสริมการส่งออก
9. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการบริหารนโยบายการนำเข้า
10. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
11. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
12. ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
13. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
14. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
15. ดร.วิศาล บุปผเวส
16. ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์
17. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
18. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
19. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
หัวหน้าคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการคณะทำงาน
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี
มติที่ประชุมที่สําคัญของคณะทํางานติดตามผลการเจรจา (13 ตุลาคม 2547)
"คำสั่งคณะทำงานติดตามผลการเจรจา" (download)
 

 
 
About Us   l   FTA News & Update   l   FTA Library   l   Web Board   l   FAQs   l   Contact Us
 
Powered by Fiscal Policy Research Institute Foundation
Tipco Tower, 30th Floor, 118/1 Rama 6 Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 02-357-3490-6 Fax. 02-357-3499

Copyright © 2004-2009. All rights reserved.