ไทย-จีน
ไทย-อินเดีย
ไทย-บาห์เรน
ไทย-เปรู
ไทย-ออสเตรเลีย
ไทย-นิวซีแลนด์
ไทย-ญี่ปุ่น
ไทย-สหรัฐฯ
ไทย-BIMST-EC
ASEAN-จีน
ASEAN-ญี่ปุ่น
 


โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
ประเทศไทยจากความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-อินเดีย และไทย-อินเดีย
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-
ญี่ปุ่น (AJCEP)
1 พ.ย. 2550 เปิดศักราชใหม่
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA): โอกาสใหม่ของไทยจริงหรือ?
ความตกลง Basic & Implementing Agreement ของ JTEPA
 
 
 
เอกสารประกอบการสัมมนา
เปิดประตูสู่กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช
(CIS) "ก้าวย่างบนทางสายไหม:
ขายอะไรให้ใครที่ไหนดี?"
โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
ประเทศไทยจากความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-อินเดีย และไทย-อินเดีย
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง
"ผลกระทบต่อประเทศไทยจาก
การทำความตกลงการค้าเสรีระหว่าง
อาเซียน กับ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์: ไทยควรรุก-รับอย่างไร?"
 


 
   ปรับปรุงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553  
   
 
ผลกระทบต่อประเทศไทยจากการทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียน กับ ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์: ไทยควรรุก-รับอย่างไร?
1 พ.ย. 2550 เปิดศักราชใหม่ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA):
     โอกาสใหม่ของไทยจริงหรือ?
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนของประเทศไทย
ทำไมต้อง FTA ? และยุทธศาสตร์เป็นเช่นไร ?
ผลกระทบกรณีที่การเจรจา FTA ไทย-สหรัฐฯ ชะงักงัน: หมวดสินค้า
จากการที่การเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ
ต้องชะงักลงไป สืบเนื่องจากหลายๆ กรณีนั้น สามารถทำให้เกิด
ผลกระทบได้ แม้ไม่ได้มีการเจรจาต่อเนื่องต่อไปก็ตาม ในกรณีนี้
จะไำด้มาศึกษาถึงการเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหรัฐฯ
ว่า การชะงักงันลงของการเจรจานั้น มีผลเกี่ยวเนื่องอย่างไรบ้าง

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
 
FPRI-FTA SEMINAR SERIES 1: "การเตรียมรับผลกระทบ : Thailand - Australia FTA"
FPRI-FTA SEMINAR SERIES 2 : "ยกที่ 1 FTA ไทย - สหรัฐฯ "
FPRI-FTA SEMINAR SERIES 3 : "การติดตาม ประเมินผลกระทบ และมาตรการแก้ไข: FTA ไทย – ญี่ปุ่น"
FPRI-FTA SEMINAR SERIES 4 : "การเตรียมรับผลกระทบ: FTA ไทย - นิวซีแลนด์"
FPRI-FTA SEMINAR SERIES 5 : "ความจริง ปัญหา และโอกาส : FTA ไทย-จีน"
FPRI-FTA SEMINAR SERIES 6 : "FTA ไทย - อินเดีย"
การสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นของประชาชน เรื่อง "การเปิดเสรีการค้าบริการใน FTA ไทย-ญี่ปุ่น"
การสัมมนา เรื่อง "การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับ
ประโยชน์และผลกระทบการเปิดเสรีภาคการเงินภายใต้
กรอบ FTA ไทย-สหรัฐฯ"
การสัมมนา เรื่อง "นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
การลงทุนของประเทศไทย"
การสัมมนา เรื่อง "FTA ในวันข้างหน้า: ไหลลื่น ลื่นล้ม
หรือล้มลุกคลุกคลาน"
การสัมมนา เรื่อง "เศรษฐกิจปีใหม่กับรัฐบาลใหม่"
การสัมมนา เรื่อง "กองทุนให้ความช่วยเหลือรองรับ
ผลกระทบจากการค้าเสรีกับการเพิ่มความเข้มแข็ง
ในภาคธุรกิจไทย"
การสัมมนา เรื่อง "ผลกระทบต่อประเทศไทยจากการ
ทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียน กับ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์: ไทยควรรุก-รับ อย่างไร?"
 
 

 
เอกสารประกอบการสัมมนา
เปิดประตูสู่กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช(CIS)
"ก้าวย่างบนทางสายไหม: ขายอะไรให้ใคร
ที่ไหนดี?"
โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทย
จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย
และไทย-อินเดีย
การสัมมนาเรื่อง "ผลกระทบต่อประเทศไทยจาก
การทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียน กับ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์: ไทยควรรุก-รับ
อย่างไร?"
การสัมมนาเรื่อง "กองทุนให้ความช่วยเหลือรองรับ
ผลกระทบจากการค้าเสรีกับการเพิ่มความเข้มแข็ง
ในภาคธุรกิจไทย"
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP)
การสัมมนาเรื่อง "เศรษฐกิจปีใหม่กับรัฐบาลใหม่"
การสัมมนาเรื่อง "FTA ในวันข้างหน้า: ไหลลื่น
ลื่นล้ม หรือล้มลุกคลุกคลาน"
1 พ.ย. 2550 เปิดศักราชใหม่
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น
(JTEPA): โอกาสใหม่ของไทยจริงหรือ?
ความตกลง Basic & Implementing Agreement ของ JTEPA
"TIFA" : ช่องทางทดแทน FTA ไทย -สหรัฐฯ
การสัมมนาเรื่อง "นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
การลงทุนของประเทศไทย"
การจัดทำ FTA กับมิติด้านกฏหมาย: จำเป็นต้องผ่านรัฐสภาหรือไม่?
การสัมมนา "การเตรียมพร้อม
เพื่อรองรับประโยชน์และผลกระทบการเปิดเสรี
ภาคการเงินภายใต้กรอบ FTA ไทย-สหรัฐฯ"
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจ
ของอาเซียน (SEOM) ครั้งที่ 1/37
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
การสัมมนาเรื่อง "FTA ไทย-สหรัฐ"
จัดโดย คณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน
(กกร.)
ความคืบหน้าการเจรจา FTA ไทย-สหรัฐฯ รอบที่ 6
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เศรษฐกิจไหมไทยและการจัดการเชิงสัมปยุต
สรุปผลการประชุมจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ รอบที่ 5
ความคืบหน้าการเจรจา FTA ไทย-ญี่ปุ่น
เปรียบเทียบผลกระทบการค้าไทยกับออสเตรเลีย ก่อนและหลังการเปิด FTA
The FTA Architecture of Thailand
กรณีศึกษา: ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ญี่ปุ่น-
มาเลเซีย
ผลการประชุมการจัดทำความตกลงการค้าเสรี
ไทย - EFTA
เคลื่อนทัพส่งออก : มุมมองใหม่
ผลการสำรวจความคิดเห็นของนักธุรกิจอินเดีย
ที่มีต่อการค้าการลงทุนกับไทย
การค้าระบบใหม่ผ่านนโยบาย FTA
การจัดทำเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย
การลงนามความตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์
สรุปผลการเจรจาเอฟทีเอไทย-สหรัฐฯ รอบที่ 3
ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน: ความเป็น
มา สถานะปัจจุบัน และอนาคต
สรุปผลการประชุม JTEPA ครั้งที่ 7 ณ อำเภอ
เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การเปิดเสรีการค้าบริการใน FTA ไทย-ญี่ปุ่น"
การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
   
 
 
 
 
 
     
Ministry of Finance Thai Government Hot Line ThailandOutlook.com
     
     
THAI FTA JTEPA FTA Digest
 
 
 
About Us   l   FTA News & Update   l   FTA Library   l   Web Board   l   FAQs   l   Contact Us
 
Powered by Fiscal Policy Research Institute Foundation
Tipco Tower, 30th Floor, 118/1 Rama 6 Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 02-357-3490-6 Fax. 02-357-3499 e-mail: FTA

Copyright © 2004-2009. All rights reserved.